Apsipirkimo sąlygos ir taisyklės

Šios, UAB „Evilsa“, žemiau pateikiamos prekių pirkimo/pardavimo taisyklės yra pilnas sąlygų, galiojančių tiek Jums (pirkėjui), tiek ir UAB „Evilsa“ (toliau traktuojamas kaip „ABC žaislai“, elektroninė parduotuvė, pardavėjui) rinkinys.

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes „ABC žaislai“ el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie bet kokius pakeitimus informuojamas „ABC žaislai“ el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant „ABC žaislai“ el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie gali savarankiškai disponuoti savo pajamomis;
1.3.3. Juridiniai asmenys;
1.3.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „ABC žaislai“ el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas „ABC žaislai“ el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5. punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma „ABC žaislai“ duomenų bazėje taip pat, popieriniu formatu, įmonės elektroninės prekybos skyriuje.
2. Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga
2.1. Užsisakyti prekes „ABC žaislai“ el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. Nesiregistruodamas „ABC žaislai“ el. parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes
2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, tikslų prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo „ABC žaislai“ el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas „ABC žaislai“ el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
2.6. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
2.7. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. laišką info@abczaislai.lt arba paskambindamas telefonu 85 207 7920. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas.
2.8. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.
2.9. Pirkėjas turi teisę į galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.
2.10. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto parduotuvėje „ABC žaislai“ (www.abczaislai.lt), teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis sutinka su prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis, kurių 2.3. punktas nusako, kad patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo „ABC žaislai“ internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai taip pat apima reklaminių ir informacinių pranešimų siuntimą, registruojantis Pirkėjas sutinka gauti naujienlaiškius ir panašaus pobūdžio medžiagą, kurios Pirkėjas turi pilną teisę atsisakyti.
2.11. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
2.12. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų. 2.13. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio pirkimo. Po šio termino kliento duomenys yra (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.
3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „ABC žaislai“ el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo/pardavimo sutarties su „ABC žaislai“ el. parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui vadovaujantis nurodymais pagal šių taisyklių 8. punktą - prekių ir pinigų grąžinimas, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos.
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė nei pačios prekės, nei jos pakuotės išvaizda, jei prekė grąžinama pilnos komplektacijos, taip pat jeigu ji nebuvo naudojama.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis (tel./el. paštu).
3.7. Pirkėjas, naudodamasis „ABC žaislai“ el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų. 3.8. Pirkėjas turi teisę prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos prekės pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. P. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis „ABC žaislai“ el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo „ABC žaislai“ el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą „ABC žaislai“ el. parduotuvės registracijos formoje. 4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
4.5 Pardavėjas įsipareigoja pateikti vartotojui sudarytos sutarties patvirtinimą patvarioje laikmenoje per terminą – nuo sutarties sudarymo iki prekės pristatymo.
5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai.
5.1. „ABC žaislai“ el. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę, nebent ši el. parduotuvė nepasiekiama dėl techninių darbų.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių kainos „ABC žaislai“ el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjo vieno užsakymo prekių sumai esant mažesnei nei €9.99, taikomas smulkaus užsakymo administravimo mokęstis - €1.99. 5.5. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
5.5.1. Atsiskaitymas iš anksto suformuotu ruošiniu, bankiniu pavedimu per saugią mokėjimo sistemą „Montonio.lt“ – pasirinkus vieną iš atsiskaitymo lange nurodomų, jūsų naudojamo banko, logotipų, apmokėsite be jokių papildomų duomenų įvedimo. Pasirinkus tokią nuorodą klientas nukreipiamas į savo naudojamą banko sistemą, kurioje užtenka tik prisijungti ir patvirtinti mokėjimą, pagal užsakyme suformuotą galutinę mokėjimo sumą, už išsirinktas prekes. Užsakymo ruošinys užpildomas automatiškai, o Pardavėjas tokiu atveju, apie sėkmingą apmokėjimą informuojamas nedelsiant, nepriklausomai nuo naudojamos el. bankininkystės sistemos ir/ar paros meto. Tokiu būdų pagreitinimas prekių ruošimo, išsiuntimo ir gavimo terminas. Atsiskaitant per „Montonio.lt“ mokėjimo sistemą taikomi mažesni lėšų pervedimo mokęsčiai. Klientui, atsiskaitančiam šiuo būdu galioja visos tarpininko „Montonio.lt“ taikomos sąlygos, privilegijos bei taisyklės Plačiau - https://montonio.lt
5.5.2. Atsiskaitymas paprastu bankiniu pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas vietinį mokėjimo pavedimą tiesiogiai padaro į UAB „Evilsa“ „SwedBank“ banko sąskaitą. Rekvizitai pavedimui pateikiami prieš patvirtinant užsakymą, taip pat nurodomi ant išankstinės bei PVM sąskaitų-faktūrų. Nesinaudojantis elektronine bankininkyste klientas gali sąskaitą atsispausdinti ir pavedimą padaryti savo banko skyriuje. Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nurodyti užsakymo numerį, kuris pateiktas užsakymo patvirtinimo el. laiške. Banko taikomi mokęsčiai už pinigų pervedimą į UAB „Evilsa“, „SwedBank“ sąskaitą nėra įtraukiami į kliento sąskaitą už prekes. Pardavėjas neatsako už tokių mokęsčių taikymą ir/ar dydį. Prieš darydami bankinį pavedimą įsitikinkite, kad patvirtinote užsakymą bei gavote tai patvirtinantį elektroninį laišką, kitokiu atveju sistemoje užsakymas neužregistruojamas. Dėmesio! Mokant tokiu būdu lėšų įskaitymas vykdomas tik pagal standartinę jūsų naudojamos el. bankininkystės tiekėjo (jūsų banko) tvarką, o pavedimai įskaitomi tik tam tikrais intervalais, atitinkamomis dienomis. Klientas, mokėdamas šiuo būdu turi būti susipažinęs su lėšų pervedimo trukme ir tikslumu pagal savo naudojamo banko nuostatas, pardavėjas šiuo atveju neatsako už lėšų įskaitymo trukmę ir užsakymas vykdyti pradedamas tik lėšoms atsiradus UAB „Evilsa“, „SwedBank“ banko sąskaitoje.
5.5.3. Atsiskaitymas grynaisiais kurjeriui, pristatymo metu – jei pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo per kurjerius paslaugą, atsiskaityti galima ir atsiimant prekes, jas įteikiančiam kurjeriui. Tokia paslauga papildomai kainuoja €0.99 ir yra įtraukiama į kliento sąskaitą.
5.5.4. Atsiskaitymas bankine kortele kurjeriui, pristatymo metu – jei pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo per kurjerius paslaugą, atsiimant prekes galima atsiskaityti ir banko kortele. Tokia paslauga papildomai kainuoja €0.99 ir yra įtraukiama į kliento sąskaitą.
5.6. Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo bankiniu pavedimu paslaugas, įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių išsiuntimo terminas.
5.7. Pardavėjas pirkėjui išrašo sąskaitos faktūros elektroninį variantą, išankstinės sąskaitos variantas, nurodytu el. paštu, gaunamas iš karto po užsakymo patvirtinimo. Galutinė sąskaita faktūra išrašoma po apmokėjimo, popierinis tokios sąskaitos variantas įteikiamas kartu su prekėmis, elektroninis - išsiunčiamas el. paštu.
6. Prekių pristatymas
6.1. Pirkėjas, kurio apmokėjimo už produktus suma viršija €100, turi teisę į nemokamą prekių pristatymą VENIPAK kurjeriu jo nurodytu adresu arba nemokamą prekių pristatymą į vieną iš pasirinktų Omnivos atsiėmimo taškų.
6.1.2. Standartinė pristatymo per VENIPAK kurjerį kaina €5.99 jeigu prekių suma neviršija €100. Toks pristatymas yra vienas iš pirkėjui siūlomų prekių atsiėmimo būdų. Pristatymas vykdomas pirkėjo nurodytų adresu visoje Lietuvoje.
6.1.3. Pristatymo į VENIPAK paštomatus kaina €2.99. Toks pristatymas yra vienas iš pirkėjui siūlomų prekių atsiėmimo būdų, kai prekių suma neviršija €100. Pristatymas vykdomas į pirkėjo pasirinktą VENIPAK paštomatą visoje Lietuvoje. Apie pristatytas į paštomatą prekes informuojama SMS žinute, kurioje yra nurodytas paštomato durelių kodas, būtinas paštomato skyriaus atidarymui. Siunta VENIPAK paštomate saugoma 7 kalendorines dienas.
6.1.4. Pristatymo į Omnivos paštomatus kaina €3.49. Toks pristatymas yra vienas iš pirkėjui siūlomų prekių atsiėmimo būdų, kai prekių suma neviršija €100. Pristatymas vykdomas į pirkėjo pasirinktą Omnivos paštomatą visoje Lietuvoje. Apie pristatytas į paštomatą prekes informuojama SMS žinute, kurioje yra nurodytas paštomato durelių kodas, būtinas paštomato skyriaus atidarymui. Siunta Omnivos paštomate saugoma 7 kalendorines dienas.
6.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.4. Visas prekes pristato UAB „Venipak Lietuva“ ir UAB "Omniva LT"Jūsų užsakymo informacijoje nurodytu adresu.
​6.5. Siuntos klientams yra pristatomos darbo dienomis trimis intervalais, jūsų patogumui. Numatytasis pristatymo laikas nuo 8:00 iki 17:00 valandos. ​
6.5.1. Esant kliento pageidavimui, prekes norint gauti skubiai, klientas privalo susisiekti su Pardavėju ir aptarti papildomus pristatymo būdus. Už papildomą mokęsti pristatyti prekes gali pats pardavėjas (Vilniaus mieste), autobusų siuntų tarnybos ir t.t. Norint prekes gauti kitais būdais prašome kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių: https://www.abczaislai.lt/kontaktai
6.6. Konkrečios valandos, kada pristatyti užsakymą, kurjeriui nurodyti nėra galimybės (išskyrus tuos atvejus kai Pirkėjas dėl pristatymo su Pardavėju susitaria papildomai pagal šių taisyklių 6.5.1 punktą).
6.7. Preliminarus pristatymo terminas dienomis yra nurodytas kiekvienos prekės aprašyme.
6.8. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes per 1 - 14 darbų dienų. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.8.1. Prekės esančios pardavėjo sandėlyje pirkėjui, po užsakymo apmokėjimo, pristatomos jau kitą darbo dieną visoje Lietuvos teritorijoje. Tai galioja, jei užsakymas suformuojamas iki 16:00 valandos, kuomet prekės iš sandėlio pateikiamos kurjerių tarnybai. Po šio termino padaryti užsakymai traktuojami jau kitai darbo dienai. Sėkmingai išsiuntus prekes, pirkėjas informuojamas automatine žinute el. paštu bei sms trumposiomis žinutėmis. Prekės kitą darbo dieną pristatomos tik esant tokioms sąlygoms:
6.8.1.1. Užsakymas suformuojamas iki 16:00 valandos, darbo dienomis ir yra iš karto apmokamas bankiniu pavedimu arba tiesioginiu bankiniu pavedimu „Montonio.lt“ sistema;
6.8.1.2. Užsakymas suformuojamas iki 16:00 valandos, darbo dienomis ir yra pasirinktas mokėjimo grynaisiais arba kortele kurjeriui atsiskaitymo būdas;
6.8.1.3. Užsakytos prekės yra pardavėjo sandėlyje, bet kokiu kitu atveju galioja įprastinės prekių pristatymo taisyklės;
6.8.2. Jei užsakymas suformuojamas iki 16:00 valandos, darbo dienomis, tačiau bankinio pavedimo, arba tiesioginės mokėjimo sistemos „Montonio.lt“ pagalba apmokamas vėliau, užsakymo išsiuntimas perkeliamas į sekančią darbo dieną, gavimo terminas nukeliamas dviem darbo dienomis.
6.8.4. Bet kuris apmokėjimas įvykdytas už užsakymą po 16:00 valandos, darbo dienomis, arba bet kuriuo metu ne darbo dienomis, užsakymo išsiuntimo terminą nukelia į sekančią darbo dieną.
6.9. Tuomet, kai prekės pristatomos iš sandėlių užsienio valstybėse, pristatymas gali užtrukti apie 5 - 14 darbo dienų. 6.10. Jei prekė pristatoma pagal individualų užsakymą, galioja individualiai suderinami pristatymo terminai, tačiau maksimali pristatymo trukmė neviršija 3 - 4 savaičių. Atskirų prekių pristatymo terminai gali skirtis. Preliminarus terminas yra nurodomas kiekvienos prekės kortelėje.
6.11. Užsakytos prekės visuomet pristatomos vienu vežimu, o apie skirtingų prekių pristatymo laikus Pirkėjas informuojamas individualiai. Užsakytos kelios prekės gali būti pristatomos atskiromis siuntomis pagal kliento pageidavimą už papildomą standartinį pristatymo mokęstį pagal šių taisyklių 6. punktą.
6.12. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.13. Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti išorinę siuntos būklę dar dalyvaujant kurjeriui. Pastebėjus bent menkiausią siuntos pažeidimą, yra būtina surašyti pastabas apie siuntos pažeidimus arba atsisakyti priimti siuntą.
6.14. Priėmus siuntą ir pasirašius manifestą be pastabų, laikoma, kad siunta perduota kokybiška ir tokiu atveju pretenzijos dėl prekės išorinių pažeidimų nebebus priimamos. Bet kuriuo atveju, įsipareigojimai dėl prekės garantijos lieka galioti.
6.15. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.16. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
6.17. Dėl prekių pristatymo už Lietuvos ribų prašome susisiekti el.paštu info@abczaislai.lt dėl pristatymo sąlygų bei kainos Jums parašysime asmeniškai.
6.18. Standartinė prekių pristatymo kaina negalioja kai prekės svoris viršija 30 kg. Pristatant tokią prekę susisieksime su Jumis asmeniškai.
6.19. Pristatant prekes į Kuršių Neriją, be išimčių galioja papildomas, €17.50 mokestis. Pristatant siuntą į Kuršių Neriją susisieksime su Jumis asmeniškai. 7. Prekių kokybės ir garantijos, garantinis aptarnavimas Jei norite prekę pateikti garantiniam remontui, reikia: Užpildyti elektroninę garantinio formą, kurią rasite čia: https://www.dovanuplaneta.lt/prekiu-grazinimas-ir-garantinis-aptarnavimas . Paspaudę ant garantinio aptarnavimo skilties apačioje rasite elektroninės formos laukelius, kuriuos reikės užpildyti norint pristatyti prekę garantiniam aptarnavimui. PASTABA: Garantinio aptarnavimo formą būtina užpildyti ir yra privaloma nurodyti visus galiojančius duomenis, išsamiai aprašyti problemą ir esant būtinybei prisegti vizualinę medžiagą, kuri parodo prekės gėdimą. Nenurodžius galiojančių užsakymo duomenų ir atsisakius pateikti vizualinę medžiagą to paprašius ABC žaislų administracijai pretenzijos bus nepriimamos ir garantinis aptarnavimas nebus vykdomas. Užpildyta elektrinė garantinio forma pasieks aptarnavimo specialistus ir pretenzija bus pradėta nagrinėti pagal jūsų nurodytą užsakymo numerį. Sulaukite, kol aptarnavimo specialistai susisieks (gali užtrukti iki 2 d.d.) su jumis ir susitars dėl prekės paėmimo. Po klientų aptarnavimo specialistų susisiekimo ir detalesnės informacijos gavimo, garantiniam remontui pateikiamą prekę reikia supakuoti ir perduoti kurjeriui laikantis šios prekių grąžinimo tvarkos: Prekę būtina saugiai supakuoti, tam kad ji nebūtų dar labiau pažeista transportavimo metu (negalima siųsti maišelyje ar kitoje nepatvarioje pakuotėje arba iš vis nesupakuotą); Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta; Garantiniam remontui pateikiama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo; PASTABA: kurjeris (jį užsako „ABC žaislai“, taip pat užpildo visus reikiamus dokumentus, susijusius su prekės transportavimu) yra iškviečiamas kitai darbo dienai po formos gavimo. Perdavus garantiniam remontui pateikiamą prekę kurjeriui, nereikia nieko pildyti ir papildomai spausdinti, klijuoti lipdukų ant pakuočių, sekti siuntos. Po garantinio patikrinimo ir garantinio taisymo (gali užtrukti iki 30 d.d.), tačiau kilus nenumatytoms aplinkybėms, importuojant reikiamas dalis iš gamintojo, garantinis taisymas gali trukti ilgiau, apie tai informuojant klientą) prekė yra grąžinama Pirkėjui kurjeriu.

Dėl BESTWAY gamintojo produktų garantinio aptarnavimo klientas turi savarankiškai kreiptis į Lietuvos Bestway atstovybę. Visą reikiamą informaciją klientas ras šioje nuorodoje: https://support.bestway.eu/lt-lt/warranty

Kitos garantinio aptarnavimo ir kokybės garantijos taisyklės
7.1. Kiekvienos „ABC žaislai“ el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Elektronikos prekėms taikoma standartinė Europos sąjungos 24 mėn. garantija, išskyrus elektromobilių atskirai detalei – akumuliatoriui, kuriam garantija taikoma 6mėn.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ar telefono ekrano ypatybių.
7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
7.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
7.5. Visoje ES galiojanti direktyva 1999/44/EC numato ne trumpesnį nei 24 mėn. garantinį laikotarpį. Atskirais atvejais gamintojas gali nustatyti trumpesnį arba ilgesnį terminą. Tokiu atveju taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis.
7.6. Kilus ginčui dėl prekės kokybės (ar kitam vartojimo ginčui), vartotojas turi raštu kreiptis į pardavėją. Jei pardavėjas per 14 dienų nepateikia vartotojui atsakymo arba atsisako tenkinti vartotojo keliamą reikalavimą, tuomet vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (toliau-Tarnyba) dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės.
7.6.1. Užsakius garantinį aptarnavimą, „ABC žaislai“ užpildo visus reikiamus dokumentus, susijusius su prekės transportavimu. Klientui nereikia nieko pildyti ir papildomai spausdinti, klijuoti ant pakuočių, sekti.
7.6.2. Pirkėjas įsipareigoja tinkamai ir saugiai supakuoti transportuojamas prekes. Už žalą patirtą transportuojant netinkamai supakuotas, garantiniam aptarnavimui grąžinamas prekes „ABC žaislai“ atsakomybės neprisiima.
7.7. Garantinį aptarnavimą atlieka autorizuotas „ABC žaislai“ serviso centras, garantinis patikrinimas atliekamas per 5 darbo dienas po garantinių prekių gavimo remontui.
7.8. Garantinis taisymas atliekamas iki mėnesio, tačiau kilus nenumatytoms aplinkybėms, importuojant reikiamas dalis iš gamintojo, garantinis taisymas gali trukti ilgiau, apie tai informuojant klientą.
7.8. Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims.
7.9. Jei prekei nustatomas gedimas atitinkantis ne garantinį, o atsiradęs dėl vartotojo kaltės ir/ar netinkamo naudojimo už gedimo taisymą, detales, reikalingas gedimui pašalinti, ir papildomus darbus susimoka klientas. Apie apmokestinimą klientas informuojamas ir bet kokie darbai atliekami už pinigus yra vykdomi tik kliento pageidavimu ir sutikimu. Už tokius darbus išrašoma sąskaita, kurios neapmokėjus, sutaisytas produktas klientui nėra grąžinamas.
7.10. Jei prekei nustatomas didelis gedimas, pažeidimas dėl gamintojo klaidos, gamintojo brokas ar bet koks kitas kokybės neatitikimas, reikalaujantis gamintojo taisymo - produktas klientui iš karto keičiamas nauju, nepaisant to, kiek laiko produktas buvo naudotas, jei garantinio aptarnavimo terminas yra galiojantis.
7.11. Klientas visuomet turi teisę kreiptis į „ABC žaislai“ ir mes pasistengsime suteikti operatyvią pagalbą ar reikiamą informaciją dėl prekės remonto. Kreipiantis prašome nurodyti užsakymo numerį, pirkimo datą, pirkėjo vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą. Kitu atveju, prašome vadovautis tolesnėmis taisyklėmis: 8. Prekių ir/ar pinigų grąžinimas ir keitimas Jei norite grąžinti kokybišką prekę, vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklių 25 punkto nuostatu, jog, prekės, kurios vartotojui parduotos pagal vartojimo pirkimo–pardavimo nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis, grąžinamos arba keičiamos, Civilinio kodekso 6.228(10) ir 6.228(11) straipsniuose nustatyta tvarka per 14 dienų, Jums reikės atlikti šiuos veiksmus: Užpildyti elektrinę grąžinimo formą ( per 14 ( keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos), kurią rasite čia: https://www.abczaislai.lt/prekiu-grazinimas-ir-garantinis-aptarnavimas . Paspaudę ant grąžinimo skilties apačioje rasite elektroninės formos laukelius, kuriuos reikės užpildyti norint grąžinti prekę mums. PASTABA: Prekių grąžinimo formą būtina užpildyti ir nurodyti tikslius, bei galiojančius duomenis ir nurodyti grąžinimo priežastį. Nenurodžius reikiamų duomenų pretenzijos nepriimamos. Užpildyta elektrinė garantinio forma pasieks aptarnavimo specialistus ir pretenzija bus pradėta nagrinėti pagal jūsų nurodytą užsakymo numerį. Sulaukite, kol aptarnavimo specialistai susisieks (gali užtrukti iki 2 d.d.) su jumis ir susitars dėl prekės paėmimo. Po klientų aptarnavimo specialistų susisiekimo ir detalesnės informacijos gavimo, grąžinimui pateikiamą prekę reikia supakuoti ir perduoti kurjeriui laikantis šios prekių grąžinimo tvarkos: Prekė turi būti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje ; Prekę būtina supakuoti (negalima siųsti maišelyje, kitoje nepatvarioje ir neoriginalioje pakuotėje arba iš vis nesupakuotą); Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta; Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), nesurinkta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo; PASTABA: kurjeris (jį užsako „ABC žaislai“, taip pat užpildo visus reikiamus dokumentus, susijusius su prekės transportavimu) yra iškviečiamas kitai darbo dienai po formos gavimo. Pasirinkus kitą prekės grąžinimo būdą, prekė turi būti pristatyta pardavėjui ne vėliau kaip 14d.d. terminą siuntimo išlaidas apmokant siuntėjui. SVARBU: neleiskite kurjeriui klijuoti siuntos lipduko ant originalios prekės pakuotės. Gavus nesupakuotą prekę, su lipduku ant originalios prekės pakuotės pretenzija nebus nagrinėjama ir prekė bus grąžinta atgal Pirkėjui. Perdavus grąžinamą prekę kurjeriui, nereikia nieko pildyti ir papildomai spausdinti, klijuoti lipdukų ant pakuočių, sekti siuntos. Pinigai į banko sąskaitą bus grąžinti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, šis terminas skaičiuojamas nuo prekių atgavimo į sandėlį dienos. Prekės grąžinimo mokestis už Venipak kurjerio transportavimo paslaugas 6 € (Į mokamą sumą įeina siuntos paėmimo iš siuntėjo, bei pristatymo pardavėjui mokestis). Kitos prekių ir pinigų grąžinimo taisyklės 8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos Civilinio kodekso nuostatomis, kurios reglamentuoja vartotojo teises įsigijus netinkamos kokybės daiktą (6.333, 6.334, 6.363 ir kt. straipsniai).
8.2. Nekokybiškų prekių grąžinimas ir/ar keitimas yra nemokamas. Kokybiškų prekių grąžinimas vykdomas pirkėjo lėšomis. Grąžinamas prekes parsiveža „ABC žaislai“ užsakomas kurjeris, grąžinimo procesas trunka iki 5 d.d. arba naudojants Omniva/DPD paštomatais ar kitais klientui patogiais būdais. Grąžintų prekių būklė patikrinama garantinio aptarnavimo serviso, jei grąžinamos prekės yra kokybiškos, bei grąžintos pardavėjui per užsakytą Venipak kurjerį, arba naudojantis kitomis pardavėjo užsakytomis siuntimo paslaugomis, iš grąžinamos sumos išskaičiuojamas siuntimo mokestis Garantinio aptarnavimo serviso prekės tikrinimas gali užtrukti iki 10d.d. nuo prekės gavimo į sandėlį, per jas nustatomas prekės gedimas, bei pateikiamos išvados.
8.3. Užsakius garantinį aptarnavimą, „ABC žaislai“ užpildo visus reikiamus dokumentus, susijusius su prekės transportavimu. Klientui nereikia nieko pildyti ir papildomai spausdinti, klijuoti ant pakuočių, sekti siuntos. Dėl papildomų išlygų ar nesklandumų „ABC žaislai“ vadybininkai asmeniškai susisiekia su klientu.
8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko aukščiau nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
8.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui per 10 (dešimt) darbo dienų grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą. 8.7. „ABC žaislai“ vienašališkai turi teisę iš klientui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas pasinaudojo papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną kokybišką prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.
8.8.Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, „ABC žaislai“ įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis, kurios reglamentuoja vartotojo teises įsigijus netinkamos kokybės daiktą (6.333, 6.334, 6.363 ir kt. straipsniai).
8.9.Jei per garantijos terminą kliento įsigyta netinkamos kokybės prekė pakeičiama nauja tinkamos kokybės preke, pakeistajai taikomas likęs garantijos terminas, t.y. garantinis terminas nepratęsiamas.
8.10. SVARBU! Prekių grąžinimo tvarka netaikoma: Juridiniams asmenims; produktams su individualiais kliento pakeitimais pagal pageidavimus, individualius užsakymus (pavyzdžiui spauda) sugadinančiais jų pirminę prekinę išvaizdą nepakeičiamai; individualiai užsakytoms prekėms; prekėms, kurios buvo sugadintos kliento; prekėms, neatitinkančioms aukščiau išvardintų grąžinimo standartų (sugadintos prekinės išvaizdos, su naudojimo, nusidėvėjimo žymėmis); prekėms, grąžintinoms po 14 dienų grąžinimo laikotarpio, prekėms, prie kurių nebuvo pridėta grąžinimo forma su tiksliais duomenimis, bei parašu. Išimtis taikoma: Grąžinimo reikalavimų neatitinkančioms, tačiau nekokybiškoms prekėms.
9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis „ABC žaislai“ el. parduotuve.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „ABC žaislai“ el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie šios el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikomo Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.
10. Rinkodara ir informacija
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ar el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.